Overslaan en naar de inhoud gaan

Doelstelling:

Stichting de Brug RegioStad Groningen (hierna: De stichting) is statutair gevestigd in Groningen.

De stichting heeft ten doel:

‘Het organiseren van activiteiten voor sport en bewegen voor mensen met een (verstandelijke) beperking in de provincie Groningen en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het organiseren van activiteiten op het gebied van sport en spel. De activiteiten van de stichting dienen feitelijk en volgens de regelgeving van de stichting voor meer dan 90% het algemeen belang. De stichting heeft geen winstoogmerk’.

Beleidsplan

De stichting is aangesloten bij Stichting De Brug Provincie Groningen en via deze Stichting weer aangesloten bij de Vereniging Gehandicaptensport Nederland. Het bestuur en degenen die in relatie staan tot de Vereniging Gehandicaptensport Nederland, zoals de deelnemers zijn verplicht het lidmaatschap van de Vereniging Gehandicaptensport Nederland aan te vragen en zijn na toelating verplicht te handelen in overeenstemming met de statuten, reglementen en besluiten van de Vereniging Gehandicaptensport Nederland. Medio juni 2011 is het huishoudelijk reglement van Stichting de Brug Provincie Groningen geactualiseerd.

Het Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 onafhankelijke leden, aangevuld met 3 bestuursleden. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester zijn niet bij één persoon belegd. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting vindt het belangrijk dat haar leden in een vertrouwde omgeving kunnen sporten. Eén van de maatregelen ter preventie van seksuele intimidatie is het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het bestuur neemt de veiligheid van haar leden serieus en heeft besloten om in 2014 voor alle vrijwilligers een VOG verplicht te stellen.

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed aan een instelling als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b van de wet inkomstenbelasting 2001, dan wel op enigerlei andere wijze waarmee het algemeen belang wordt gediend (artikel 41a lid 1b uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001).

Financiën

De stichting had tot medio 2008 de beschikking over het gebouwencomplex Sinnige Stee, de Sporthal en een kantine. Het gehele complex werd verkocht aan de gemeente Groningen. Vanaf dat moment is de stichting één van de gebruikers van het complex en moet evenals de overige gebruikers huur betalen  voor het gebruik. Dit betekent een enorme verzwaring in de financiële lasten. Dit wordt deels worden opgevangen door jaarlijks een bescheiden contributieverhoging door te voeren en de activiteiten jaarlijks te evalueren op kostendekkendheid. Daarnaast worden de renteopbrengsten van  het vermogen uit de verkoop van het complex aangewend om jaarlijks de Begroting sluitend te maken. Het vermogen verkregen uit de verkoop van het complex moet dus in stand worden gehouden als stamvermogen. Het rendement wordt volledig aangewend voor het beoogde doelstelling van de stichting.

Stichting de Brug, Regio Stad Groningen is via Stichting De Brug, provincie Groningen lid

van Gehandicaptensport Nederland.

De Brug Regio Stad Groningen houdt zich bezig om activiteiten te (laten) organiseren voor mensen

met een verstandelijke beperking. Onder het motto :

Normaal waar het kan en bijzonder daar waar het moet”

Wekelijks of 2 wekelijks worden diverse activiteiten aangeboden t.w:: zwemmen, zaalvoetballen,

muziek, stijldansen, tafeltennissen, sjoelen, bocce, wandelen, bowlen, schaatsen, skeeleren,

 alpineskiën en langlaufen.

 

60 vrijwilligers staan wekelijks gereed om de activiteiten te begeleiden waaraan door 212 personen

deelgenomen.

 

Doelstelling:

“De Brug RegioStad Groningen wil mensen met een verstandelijke beperking de gelegenheid bieden

om hun vrije tijd op een actieve manier door te brengen.”

 

Vrijwilligers: De Brug Regio Stad Groningen maakt wekelijks gebruik van de diensten van ruim 60 vrijwilligers. De Brug Regio Stad Groningen investeert in vrijwilligers door opleidingen te betalen en hoopt  op deze manier vrijwilligers aan zich te binden. Alle vrijwilligers verrichten de werkzaamheden om niet. Jaarlijks wordt een centrale bijeenkomst gepland waar de vrijwilligers in het zonnetje worden gezet.

Middelen:

Jaarlijks wordt een bijdrage van de deelnemers gevraagd om de onkosten te dekken die kosten van Zaalhuur, zwembadhuur  enz. te kunnen dekken.  Externe middelen zoals giften en donaties worden ingezet  om de kosten voor de deelnemers zo laag mogelijk te houden en de toegankelijkheid van de activiteiten zo laagdrempelig mogelijk te houden. Het resultaat van het boekjaar wordt weergeven als jaarrekening op de website.Iedereen die hierover toelichting wil hebben kan zich melden bij een van de bestuursleden. 

Regionale/nationale/internationale evenementen

Tevens wordt deelgenomen aan Regionale, Nationale en Internationale Special Olympics evenementen.

Zo zijn deelnemers van de Brug Regio Stad Groningen naar Shanghai            (China) , Athene ( Griekeland) Seoul (Zuid Korea)   Antwerpen(Belgie) geweest om deel te nemen aan de Special Olympics World Games.

De kosten voor deelname aan deze spelen zijn voor rekening van de deelnemers.

Zie ook: http://www.specialolympics.nl/

Per jaar worden 12 wandeltochten gelopen, zijn er 4 regionale zwemwedstrijden en spelen de voetballers hun wedstrijden onderling en tijdens toernooien.